Algemene Voorwaarden V.1.00 21-05-2018
Wie zijn we?
De verantwoordelijke voor deze internetsite is Ristorante Dell’Etna, onder beheer van MARV-Websolutions. Ristorante Dell’Etna is bereikbaar via info@ristorantedelletna.nl
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Door deze internetsite van Ristorante Dell’Etna (hierna kortweg: de website) te benaderen en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden.
Wijzigingen
Ristorante Dell’Etna behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen. Het is verstandig om de Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen.
Toepasselijk recht
Op de website en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend met het benaderen en/of gebruiken van de website/applicatie en/of met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Disclaimer
Ristorante Dell’Etna heeft met de grootst mogelijke zorg en aandacht de website samengesteld en artikelen opgesteld. Alhoewel Ristorante Dell’Etna daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de website aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de website, zijn voor eigen rekening en risico.
Het aanbieden op de website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Ristorante Dell’Etna de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.
Ristorante Dell’Etna aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de website/applicatie wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van derden of hyperlinks van of naar sites van derden.
Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij Ristorante Dell’Etna of haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van de website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Ristorante Dell’Etna is verkregen.
Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van de website aan Ristorante Dell’Etna naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart Ristorante Dell’Etna voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De gebruiker verleent Ristorante Dell’Etna door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van verspreiding, dat wil zeggen: lineair of on demand en ongeacht het (huidige of in de toekomst nog te ontwikkelen) medium waarover dit wordt gedistribueerd, waaronder maar niet beperkt tot via internet, naar vaste of mobiele apparatuur zoals tv ́s, pc ́s, handhelds, telefoons e.d. en iedere andere verspreiding van signalen of vastleggingen via vaste of mobiele (omroep- of tele) communicatienetwerken en diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de website en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.
Privacyverklaring
Doeleinden
Voor het participeren in sommige onderdelen van de website is de registratie van uw e-mailadres noodzakelijk. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u te informeren over activiteiten, enquêtes en interessante aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.
Toestemming
Door aanmelding of registratie geeft u ondubbelzinnig toestemming voor het registreren van uw gegevens door Ristorante Dell’Etna. Personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van hun ouders of voogd.
Beveiliging
Uw gegevens die u via de website hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op de beveiligde (web)servers van MARV-Websolutions.
Rechten
U kunt uw gegevens te allen tijde inzien, wijzigen of verwijderen uit ons bestand door een schriftelijk (via e-mail) verzoek hiertoe aan Ristorante Dell’Etna te richten info@ristorantedelletna.nl .
Verdere gegevensverwerking
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vindt u hieronder.
Cookies
De Telecomwet stelt elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van Ristorante Dell’Etna’s Ristorante Dell’Etna maakt gebruik van cookies.
Cookies van externe partijen
Op verschillende pagina’s maken we gebruik van Facebook, Youtube, Twitter, widgets en andere sociale media. Maar ook diverse advertenties van externe bedrijven op de site van Ristorante Dell’Etna kunnen gebruik maken van cookies. Zo kunnen zij het klikgedrag analyseren.